Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiktor Sampławski, bip@mosir.elblag.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 625 63 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Obiekt: Lodowisko Helena w Elblągu, ul. Karowa 1

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku znajduje się winda.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze – toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 6. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 

Obiekt: Hala Sportowo-Widowiskowa w Elblągu, al. Grunwaldzka 135

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku znajduje się winda pozwalacjąca dostać się na poziom I oraz dźwig platformowy który umożliwi wjazd na Trybunę D.
 3. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z sektora szatniowego oraz płyty boiska a także wszystkich innych dostępnych miejsc na obiekcie HSW.
 4. Schody występują tylko na wejścia na Trybunę A, B oraz C.
 5. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Na poziomie parteru znajdują się 3 toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz dwie na poziomie I.
 7. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. Przed budynkiem wyznaczono 8 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Tor wrotkarsko-łyżwiarski Kalbar w Elblągu, ul. Agrykola 8

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno z wejść jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W obiekcie nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Toaleta nie jest jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Przed budynkiem wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Elblągu, ul. Moniuszki 25

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku znajduje się winda.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Dodatkowo wyznaczona jest szatnia dla osób niepełnosprawnych z toaletą.
 6. W halach basenowych znajduję się urządzenie do opuszczania niepełnosprawnych ruchowo do basenu.
 7. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. Przed budynkiem wyznaczono 9 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Kryta Pływalnia w Elblągu, ul. Robotnicza 68

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejścia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku znajduje się winda.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze – toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Dodatkowo wyznaczona jest szatnia dla osób niepełnosprawnych z toaletą.
 6. W halach basenowych znajduję się urządzenie do opuszczania niepełnosprawnych ruchowo do basenu.
 7. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Kompleks sportowy ul. Skrzydlata 1A w Elblągu

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 w Elblągu - Budynek klubowy

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Za budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 w Elblągu - stadion sportowy

 1. Na obiekt prowadzą 2 wejścia nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są zabezpieczone bramkami tylko w trakcie imprez.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Platforma dla osób niepełnosprawnych znajduje się na trybunie A1.
 6. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Za budynkiem klubowym wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Kompleks sportowy ul. Agrykola 8 w Elblągu - sala sportowa

 1. Na obiekt prowadzi 1 wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 
Obiekt: Kompleks sportowy ul. Krakusa 25 w Elblągu

 1. Na obiekt prowadzi 1 wejście nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 3. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Udogodnienia

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

 1. W budynkach nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 3. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 4. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.